ติดต่อโรงเรียน

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004837441317

Face book
โรงเรียนบ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร)