ผู้บริหารโรงเรียน

นายนิพงษ์ เพชรบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร)

โทร 0993595208